Disclaimer

Gebruik van de site van De Korf III is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het volgende:

Informatie op de website

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt met enige regelmaat intern geëvalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. Tuin Bouwontwikkeling B.V. geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij twijfel verzoeken wij u daarom contact op te nemen met de betreffende afdeling van Tuin Bouwontwikkeling B.V..

Gebruik website/schade

Tuin Bouwontwikkeling B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de informatie op de website van De Korf III.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van De Korf III en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan Tuin Bouwontwikkeling B.V. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Tuin Bouwontwikkeling B.V.